Mar 27, 2020

Kotex:Comfort Soft奸夫別注版 送Craftholic旅行袋/行李牌


23cm 孖裝 送Craftholic旅行袋
28cm 孖裝 送Craftholic行李牌

*於指定超級市場、個人護理連鎖店及網上商店有售,實際貨品數量供應因個別零售商而定