Jan 5, 2022

Daiso Japan:元朗店 現已開幕


新店面積超過7,000呎,場內有接近6,900款特色日本直送商品。

Daiso Japan 元朗店
地址:新界元朗康樂路27-31號 / 康景街25-31號嘉好樓一樓全層及地下B9號舖
營業時間:09:30-22:00