Mar 23, 2022

匯豐/恆生銀行:全港首創 手機入票服務


只要你擁有HSBC HK App,就可以透過全新「手機入票服務」,存入由滙豐或恒生銀行簽發嘅港幣支票!成功入票之後,可以於HSBC HK App睇返入賬記錄,客戶支票簽發人仲會即時收到通知!

簡單幾個步驟,就可以隨時隨地入票:
1. 登入HSBC HK App
2. 點擊頁面底部的「轉賬及繳費」,然後選擇「存入支票」
3. 點選你希望存入支票的戶口
4. 輸入支票金額,點擊「拍攝你的支票」,之後影低支票嘅正面及背面
5. 選擇「繼續」,並且核對交易詳情
6. 最後按「確認」,就可以提交存款指示

註:
1.「手機入票服務」暫只適用於個人理財之滙豐卓越理財港元往來戶口、滙豐卓越理財港元儲蓄戶口、滙豐One港元往來戶口、滙豐One港元儲蓄戶口、個人綜合理財港元往來戶口、個人綜合理財港元儲蓄戶口、港元儲蓄戶口(存摺)、萬用戶口、「大學生」理財戶口、Cash Card戶口、港元往來戶口、港元結單儲蓄戶口,及商業理財之商業綜合港元往來戶口、商業綜合港元儲蓄戶口、港元往來戶口、港元儲蓄戶口、港元結單儲蓄戶口。

2. 每位個人理財客戶最多可存入5張支票,每張支票金額上限為港幣20,000元,於每個營業日最高可存入金額亦為港幣20,000元;而每個商業理財用戶最多可存入20張支票,每張支票金額上限為港幣100,000元,而於每個營業日最高可存入金額則為港幣500,000元。如你需存入超過以上限額的支票,請使用我們的支票存款機或親臨分行。每日入票限額及次數適用於星期一至五的營業日,並會於下午5時30分重新計算。

3. 若你於截止時間下午5時30分前經應用程式存入支票,則將於當天處理。如結算成功,資金將於下一個工作日下午3時後到賬。若你於下午5時30分後或在非工作日(即星期六、日及公眾假期)存入支票,則將於下一個工作日處理。

4. 客戶須妥善保存支票正本至少180天,以備進一步核實支票所需。


https://www.hangseng.com/cms/emkt/pmo/grp06/p01/chi/index.html