Jun 20, 2022

快圖美 Fotomax:指定人士 數碼相片沖晒滿$100 減$80(至30/6)


如果身份證號碼連續出現「40」或1982年出生,​只要嚟門市晒相滿$100,立即可減$80!​

​*推廣期至30/06/2022​

**優惠條款及詳情:https://bit.ly/39hU82N​