May 1, 2023

A-1 Bakery:CHOCOLATIER 第二彈


CHOCOLATIER 第二彈!梳乎厘朱古力布甸杯 / 比利時生朱古力杯

【網店限定】情迷朱古力甜品套餐:比利時生朱古力杯 x1、梳乎厘朱古力布甸 x1

購買:https://www.a-1bakery.com.hk/zh_HK/clickandcollect/Desserts/C31018008X