Aug 30, 2023

超級月亮 + 藍月亮(31/8)


超級月亮將會喺8月31日現身,而呢次滿月又被稱為「藍月亮」。

當晚真係會見到一個藍色嘅月亮?非也!「藍月亮」其實係當同一個陽曆月份裏面出現兩次滿月時,對第二次滿月嘅稱呼,並唔係指月亮會變成藍色。

雖然「藍月亮」一啲都唔藍,但係當晚嘅超級月亮依然值得觀賞。每當月球處於或者差唔多處於軌道上距離地球最近嘅位置,而咁啱又係滿月嘅時候,所謂嘅超級月亮就會出現。月球本身雖然無變大,但係基於「近大遠小」嘅原理,令超級月亮喺視覺上睇落比平時嘅滿月更大。大幾多呢?以上年7月為例,當時超級月亮嘅視面積比同年1月嘅全年最細滿月大接近30%,同平時嘅滿月比較就大15%左右。月亮將會喺當晚19:07喺東邊升起,由於超級月亮比平時嘅滿月更光,想影到更多細節(例如較深色嘅月海)的話,可以嘗試以下方法:

如果手機嘅相機有專業/手動模式:
1️⃣ 適當地放大影像(放得越大唔等於越清晰);
2️⃣ 輕觸螢幕上嘅月亮或手動去對啱焦;
3️⃣ 將感光度 (ISO) 調至較細嘅數值(例如50或100)令影像更暗、更清晰;
4️⃣ 調校快門至較快嘅速度(較細嘅數值)以減低手震造成嘅影響;
5️⃣ 微調感光度同快門速度,直至見到月亮嘅細節之餘,又唔會太暗;
6️⃣ 咔嚓!恭喜你影到一幅光暗分明嘅月亮相片!

如果手機冇專業/手動模式:
1️⃣坊間唔少手機應用程式都有手動控制相機參數嘅功能,安裝後跟住上面嘅步驟調節;或者
2️⃣喺手機鏡頭前面放置減光鏡片(可以試吓用太陽眼鏡),令得到嘅影像暗啲。

最好用埋腳架又或者將手機放喺穩定嘅物件上,咁張相就會更清晰。