Aug 27, 2022

大家樂:「港式咖喱」系列 +$1換購維他氣泡桃橙茶(至5/9)


由即日起至9月5日期間,只要喺午市惠顧「港式咖喱」系列,就可以加$1換購「維他氣泡桃橙茶」。