May 18, 2023

撒隆巴斯:免費派發試用裝及優惠券 @尖沙咀(18/5)


今日就係5.18撒隆巴斯日!

今日到尖沙咀碼頭及海防道一帶免費派發撒隆巴斯試用裝一份及優惠券!